Jan Geselle

...

Shimshai - Suddhosi Buddhosi

Chords

  Em
0 ||---|---|---|---|--
0 ||---|---|---|---|--
0 ||---|---|---|---|--
2 ||---|-3-|---|---|--
2 ||---|-2-|---|---|--
0 ||---|---|---|---|--

  C
0 ||---|---|---|---|--
1 ||-1-|---|---|---|--
0 ||---|---|---|---|--
2 ||---|-2-|---|---|--
3 ||---|---|-3-|---|--
X ||---|---|---|---|--

  D
2 ||---|-2-|---|---|--
3 ||---|---|-3-|---|--
2 ||---|-1-|---|---|--
0 ||---|---|---|---|--
X ||---|---|---|---|--
X ||---|---|---|---|--

Intro

Em C D Em

D C D Em

D C D Em

Sanskrit (x4)

 Em    C     D   Em
Suddhossi buddhossi niranjanosi

  D   Em   D    Em
Samsara maya parivar jitosi

  D     Em     D    Em
Samsara svapanam Traija mohan nidram

  D    Em    D     Em
Nan janma mrityor Tat sat sva rupe

English (x4)

  Em     C     D      Em
You are forever pure, You are forever true.

    D       Em     D      Em
And the dream of this world, Can never touch you.

  D       Em       D        Em
So give up your attachment, and give up your confusion

  D      Em       D     Em
And fly to that space that’s beyond all illusion.

Sanskrit (x4)

 Em    C     D   Em
Suddhossi buddhossi niranjanosi

  D   Em   D    Em
Samsara maya parivar jitosi

  D     Em     D    Em
Samsara svapanam Traija mohan nidram

  D    Em    D     Em
Nan janma mrityor Tat sat sva rupe

English (x4)

  Em     C     D      Em
You are forever pure, You are forever true.

    D       Em     D      Em
And the dream of this world, Can never touch you.

  D       Em       D        Em
So give up your attachment, and give up your confusion

  D      Em       D     Em
And fly to that space that’s beyond all illusion.